Såkornstipend

STIPENDETS FORMÅL:
Stipendmidlene er ment til å stimulere det norske musikkforlagsmiljøet som arbeider for norske opphavsmenn slik at disse kan befeste og styrke sin posisjon i kultur-Norge.

ENDRINGER VEDRØRENDE COVID-19:

 • Reisestipend blir endret til stipendet «mindre prosjektstipend». Grensen for tildelingen er kr. 15 000, og det må gjennomføres innen 2 år. Vi oppfordrer til å søke om nyskapende og digitale prosjekter, men det er samtidig åpent for å søke om reiser.
 • Prosjektstipend kan søkes på som normalt.
 • Normalt sett skal stipend tilbakebetales i sin helhet om de ikke kan gjennomføres, men stipendkomiteen og styret har nå innført dette: Musikkforlagene får beholde stipendene som er rammet av utsettelse og avlysninger pga. COVID-19 for å dekke eventuelle tap forlagene har ved de avlyste arrangementene. Hvis det er resterende midler igjen tilbakebetales dette, dette vil bli vurdert i hvert tilfelle. Rapport må leveres som normalt med kommentar om avlysning pga COVID-19. Man vil videre ha mulighet til å søke om friske midler til prosjektet/reisen når dette/denne i fremtiden kan gjennomføres. Ordningen må sees på som Musikkforleggernes kompensasjon for disse tilfellene.
 • Tre-års regelen, at man ikke kan søke om samme prosjekt mer enn tre år på rad, vil bli stående. Komiteen har anledning til å bruke skjønn, men det er ingen garanti for dette ved å søke for fjerde gang.

Neste søknadsfrist er tirsdag 1. desember kl. 12.00

HVEM KAN SØKE?
Tilskuddet gis som såkornsstipend. Dette er for forlag som er i etableringsfasen. Det forutsettes at forlaget er medlem i TONO.

Forlagene må kunne oppfylle følgende kriterier:

 • Musikkforlaget har forvaltningskontrakt med TONO.
 • Musikkforlaget driver næringsmessig musikkforlagsvirksomhet.

HVA KAN DET SØKES STØTTE TIL?

 • Mindre prosjekt
 • Kan maks søke om 15 000 per år per selskap
 • Vi oppfordrer til å søke om nyskapende og digitale prosjekter, men det er samtidig åpent for å søke om reiser lenger frem i tid.
 • Dersom reiseutgiften overstiger dette beløpet, kan forlaget vurdere å sende det inn som prosjektstipend.

Mindre prosjekt har en gyldighet på to år etter at stipendet er innvilget.

 • Prosjektstipend
 • Tilskudd kan gis til alle typer forlagsprosjekter som f.eks.:
 • Produksjon og ferdigstillelse av demos.
 • Administrativ utstyrsstøtte for oppdatering av nødvendige utstyr.
 • Markedsføring
 • Eksport som tar sikte på å fremme norske forlag med norske opphavsmenn.
 • Låtskrivercamper
 • Workshops

Prosjektstipend har en gyldighet på tre år etter at stipendet er innvilget.

Det bevilges ikke generell driftsstøtte.

Stipendstøtte til ulike prosjekter vil bli vurdert ut fra et helhetlig skjønn hvor man vektlegger følgende kriterier:

 • Aktivitetsnivå
 • Kreativitet
 • Nyskapning
 • Kvalitet

Generelle regler for alle stipend

Hvert forlag kan ved hver utdeling, to ganger i året, søke på ett prosjekt- og ett reisestipend. Forlaget kan ikke sende inn flere søknader vedrørende det samme prosjektet/reisen. Ad Hoc midler har en grense på en tildeling per forlag per periode, to ganger i året. Det kan ikke søkes om det samme prosjektet mer enn tre år på rad. Musikkforleggerne oppfordrer til navngivelse og bruk av vår logo ved støtte av reiser/prosjekter der det er naturlig.

Stipendkomiteen har anledning til å innhente tall fra TONO vedrørende fremføring- og/eller mekaniske (NCB) inntekter for å kunne måle aktivitetsnivået hos søkerne. Stipendkomiteen fastsetter størrelsen på stipendene ut fra tilgjengelige midler og antall søknader.

Prosjekter og reiser skal ikke helfinansieres, og det bevilges heller ikke generell driftsstøtte. Støtte gis ikke til reiser som allerede er gjennomført. Diett etter statens satser. Det skal leveres rapport og dokumentasjon av gjennomført prosjekt samt regnskap eller kopi av kvitteringer som dekker innvilget beløp, etter gjennomført prosjekt innenfor gyldig tidsramme. Administrasjonen i Musikkforleggerne sender ut en påminnelse til forlagene det gjelder, 6 måneder før tidsfristen for gjennomført reise/prosjekt går ut.

Bevilget stipend utbetales i sin helhet etter at det er innvilget. Hvis prosjektet ikke blir gjennomført innen satt tidsrammen, må dette meldes til foreningen og betales tilbake.

Forlaget kan ikke søke nytt stipend dersom man ikke har tilbakebetalt innvilgede beløp på prosjekter som ikke er gjennomført innenfor gyldig tidsfrist. Bevilgninger som ikke har blitt gjennomført, og dermed er tilbakebetalt, overføres til neste års stipendpott.

Ved avslag gis det bare begrunnelse reglene i punkt om «hvem kan søke» ikke oppfylles. Avslag på bakgrunn av skjønnsmessig vurdering skal ikke gis en begrunnelse. Stipendkomiteens vedtak kan klages inn til Musikkforleggernes styre innen seks uker fra melding om avgjørelsen er kommet frem til søkeren. Det er kun anledning til å klage på saksbehandlingen, ikke på skjønnsmessige vurderinger.

Spørsmål angående søknadsskjema, stipend eller søknadsprosessen kan rettes til:
E-post: cathrine@musikkforleggerne.no

Neste søknadsfrist er tirsdag 1. desember kl. 12.00

Søk på såkorn – prosjekt her: