Ad Hoc

Musikkforleggernes Ad Hoc midler er et «ekspress stipend» og deles ut til reiser og prosjekter som ikke er planlagte, men som fremkommer som en mulighet det er vanskelig å gjennomføre for musikkforlaget uten støtte.

Midlene skal deles ut til ett bestemt prosjekt eller reise, til en bestemt dato i nær fremtid. I beskrivelse av prosjektet/reisen skal det gjøres rede for hvilken mulighet disse representerer for musikkforlaget, for å unngå at det er tilknyttet bransjefestivaler som kan anses å ha vært planlagt i god tid i forveien.

Alle registrerte musikkforlag har mulighet til å søke på Ad Hoc midler gjennom hele året. Grensen for utbetaling ved hver tildeling er på kr. 30 000, og hvert forlag kan søke på Ad Hoc midler en gang i hver periode, hhv: 01. juni – 31. desember og 01. januar – 31. mai.

Det er foreningens generalsekretær og leder for stipendkomiteen som vurderer søknadene, om leder søker Ad Hoc midler er det nestleder som vurderer søknaden med generalsekretær.

Ad Hoc midler har en gyldighet på seks måneder etter at stipendet er innvilget.

 

Generelle regler for alle stipend

Hvert forlag kan ved hver utdeling, to ganger i året, søke på ett prosjekt- og ett reisestipend. Forlaget kan ikke sende inn flere søknader vedrørende det samme prosjektet/reisen. Ad Hoc midler har en grense på en tildeling per forlag per periode, to ganger i året. Det kan ikke søkes om det samme prosjektet mer enn tre år på rad. Musikkforleggerne oppfordrer til navngivelse og bruk av vår logo ved støtte av reiser/prosjekter der det er naturlig.

Stipendkomiteen har anledning til å innhente tall fra TONO vedrørende fremføring- og/eller mekaniske (NCB) inntekter for å kunne måle aktivitetsnivået hos søkerne. Stipendkomiteen fastsetter størrelsen på stipendene ut fra tilgjengelige midler og antall søknader.

Prosjekter og reiser skal ikke helfinansieres, og det bevilges heller ikke generell driftsstøtte. Diett etter statens satser. Det skal leveres rapport og dokumentasjon av gjennomført prosjekt samt regnskap eller kopi av kvitteringer som dekker innvilget beløp, etter gjennomført prosjekt innenfor gyldig tidsramme. Administrasjonen i Musikkforleggerne sender ut en påminnelse til forlagene det gjelder, 6 måneder før tidsfristen for gjennomført reise/prosjekt går ut.

Bevilget stipend utbetales i sin helhet etter at det er innvilget. Hvis prosjektet ikke blir gjennomført innen satt tidsrammen, må dette meldes til foreningen og betales tilbake.

Forlaget kan ikke søke nytt stipend dersom man ikke har tilbakebetalt innvilgede beløp på prosjekter som ikke er gjennomført innenfor gyldig tidsfrist. Bevilgninger som ikke har blitt gjennomført, og dermed er tilbakebetalt, overføres til neste års stipendpott.

Avslag på bakgrunn av skjønnsmessig vurdering skal ikke gis en begrunnelse. Stipendkomiteens vedtak kan klages inn til Musikkforleggernes styre innen tre uker fra melding om avgjørelsen er kommet frem til søkeren. Det er kun anledning til å klage på saksbehandlingen, ikke på skjønnsmessige vurderinger.

Søk på Ad Hoc – reise

Søk på Ad Hoc – prosjekt

Alle søknader blir evaluert fortløpende.

Spørsmål angående søknadsskjema, stipend eller søknadsprosessen kan rettes til: cathrine@musikkforleggerne.no