Ad Hoc

Musikkforleggernes Ad Hoc-støtte er et stipend som deles ut til reiser og prosjekter som ikke er planlagte i god tid, men som fremkommer som en umiddelbar mulighet i nær fremtid som det er vanskelig å gjennomføre for musikkforlaget uten støtte. Midlene skal deles ut til et bestemt og avgrenset prosjekt eller en reise som skal gjennomføres på en bestemt dato i nær fremtid.

I beskrivelsen av prosjektet/reisen skal det gjøres rede for hvilken mulighet prosjektet eller reisen representerer for musikkforlaget. Ad Hoc-støtte tildeles ikke reiser og prosjekter knyttet til bransjefestivaler som kan anses å ha vært planlagt i god tid i forveien. Musikkforleggerne oppfordrer til navngivelse og bruk av vår logo ved støtte av reiser/prosjekter der det er naturlig.

Øvre beløpsgrense: 40.000,-*
Frist for gjennomføring: 6 måneder
Søknadsfrist: Løpende

Hvem kan søke?

 • Alle registrerte musikkforlag kan søke på Ad Hoc-midler gjennom hele året
 • Hvert musikkforlag kan søke to gang per semester**

*Vanligvis er øvre beløpsgrense på kr. 20 000, men under koronakrisen er denne hevet til kr. 40 000. Foreløpig gjelder endringen til og med høstsemesteret 2022 og vil revurderes årlig.

**Vanligvis kan hvert musikkforlag søke én gang per semester, men dette er endret til to ganger. Endringen gjelder til og med høstsemesteret 2022.

Første semester er 1. januar – 31. mai
Andre semester er 1. juni – 31. desember

Hva skal søknaden inneholde?

 • Prosjektbeskrivelse
 • Informasjon om hvilket mulighet prosjektet/reisen utgjør for musikkforlaget og når prosjektet/reisen skal gjennomføres
 • Informasjon om hvordan Musikkforleggerne skal synliggjøres i kommunikasjonen rundt prosjektet/reisen
 • Budsjett med inntekts- og utgiftsside i norske kroner

Hvem kan søke?
Alle musikkforlag kan søke, også de som ikke er medlem av Musikkforleggerne

 • Musikkforlag som har forvaltningskontrakt med TONO
 • Musikkforlag driver næringsmessig musikkforlagsvirksomhet
 • En enkelt opphaver kan ikke være rettighetshaver til mer enn 50% av forlagets verker som er registrert i TONO
 • Musikkforlaget må ha mottatt minimum én avregning fra TONO

Begrensninger

 • Det kan ikke søkes om støtte til det samme prosjektet mer enn tre år på rad
 • Prosjektet kan ikke fullfinansieres av støtte fra Musikkforleggerne
 • Det bevilges ikke generell driftsstøtte
 • Dersom prosjektet ikke gjennomføres innen satte tidsramme må dette meldes til foreningen og betales tilbake

Vurdering
Foreningens generalsekretær og leder for stipendkomiteen vurderer søknadene fortløpende. Om komitéleder søker Ad Hoc midler er det nestleder som vurderer søknaden med generalsekretær.

Rapportering
Det skal leveres rapport og dokumentasjon etter gjennomført prosjekt:

 • Regnskap og kopi av kvitteringer som dekker innvilget tilskuddssum
 • Beskrivelse av hvordan prosjektet ble gjennomført
 • Informasjon om hvilken nytte forlaget hadde av prosjektet
 • Informasjon om hvordan Musikkforleggerne ble synliggjort i prosjektet/reisen

Send inn rapport her

Søk på Ad Hoc – reise

Søk på Ad Hoc – prosjekt

Se også Generelle regler for alle Musikkforleggerne sine stipender her

Spørsmål angående søknadsskjema, stipend eller søknadsprosessen kan rettes til ingrid@musikkforleggerne.no