Støtteordninger

Retningslinjer som gjelder alle Musikkforleggernes stipender
Oppdatert 18. nov 2021

Musikkforleggernes stipendmidler skal stimulere de norske musikkforlagsmiljøet som arbeider for norske opphavere. Stipendmidlene skal brukes til beste for norske musikkforlag slik at de befester og styrker sin posisjon i kultur-Norge. Stipendmidlene bør brukes for å profesjonalisere musikkforlagsmiljøet, samt være i tråd med Musikkforleggernes formålsparagraf (jfr. Musikkforleggernes vedtekter § 2.2).

Oversikt over Musikkforleggernes stipender
Musikkforleggerne har per 2021 fire stipender med søknadsfrist 1. juni og 1. desember hvert år.

Kreative tiltak

Støtteordningen Kreative tiltak ble opprettet i 2020 og varer foreløpig til og med 2022. Denne har søknadsfrist fire ganger i året (1. februar, 1. mai, 1. september og 1. november), ettårsgrense for gjennomføring og øvre beløpsgrense på kr. 100 000. Stipendet har egne retningslinjer. Les mer om Kreative tiltak her

Hvem kan søke på Musikkforleggernes stipender?
Alle norske musikkforlag kan ske. Musikkforlaget behøver ikke være medlem i Musikkforleggerne for å motta Musikkforleggernes stipender. Musikkforlagene som søker må kunne oppfylle følgende kriterier:*

a. Musikkforlaget har forvaltningskontrakt med TONO
b. Musikkforlaget driver næringsmessig musikkforlagsvirksomhet
c. En enkelt opphaver kan ikke være rettighetshaver til mer enn 50 % av musikkforlagets verker som er registrert i TONO
d. Musikkforlaget må ha mottatt minimum en avregning fra TONO

For Såkornsstipend trenger ikke punktene ‘c’ og ‘d’ å oppfylles.
*Unntak kan gis etter søknad

Andre kriterier

 • Hvert musikkforlag kan søke på ett prosjektstipend og ett reisestipend per utdeling (1. juni og 1. desember)
 • Musikkforlaget kan ikke sende inn flere søknader vedrørende samme prosjekt/reise til samme utdeling
 • Ad Hoc har en grense på to tildelinger per musikkforlag per semester*

Første semester: 1. januar – 31. mai
Andre semester: 1. juni – 31. desember

 • Det kan ikke søkes om støtte til det samme prosjektet mer enn tre år på rad
 • Musikkforleggerne oppfordrer til navngivelse og bruk av vår logo ved støtte av reiser/prosjekter der det er naturlig

Vurdering

 • Stipendkomiteen har anledning til å innhente tall fra TONO vedrørende fremføring- og/eller mekaniske (NCB) inntekter for å kunne måle aktivitetsnivået hos søkerne
 • Stipendkomiteen fastsetter størrelsen på stipendene ut fra tilgjengelige midler og antall søknader
 • Støtte gis ikke til reiser som allerede er gjennomført

Økonomiske rammer

 • Prosjekter og reiser skal ikke fullfinansieres
 • Det bevilges ikke generell driftsstøtte
 • Diett etter statens satser
 • Bevilget stipend utbetales i sin helhet etter at det er innvilget
 • Hvis prosjektet ikke blir gjennomført innen satt tidsrammen, må dette meldes til foreningen og betales tilbake*
 • Musikkforlaget kan ikke søke nytt stipend dersom man ikke har tilbakebetalt innvilgede beløp på prosjekter som ikke er gjennomført innenfor gyldig tidsfrist
 • Bevilgninger som ikke har blitt gjennomført, og dermed er tilbakebetalt, overføres til neste års stipendpott

*Se informasjon om unntak fra dette under “Endringer i forbindelse med COVID-19” øverst på siden.

Rapportering

 • Det skal leveres rapport og dokumentasjon av gjennomført prosjekt samt regnskap eller kopi av kvitteringer som dekker innvilget beløp, etter gjennomført prosjekt innenfor gyldig tidsramme
 • Administrasjonen i Musikkforleggerne sender ut en påminnelse til musikkforlagene det gjelder, 6 måneder før tidsfristen for gjennomført reise/prosjekt går ut

Send inn rapport her

Klaging på avslag

 • Ved avslag gis det bare begrunnelse dersom reglene i punkt b) ikke oppfylles
 • Avslag på bakgrunn av skjønnsmessig vurdering skal ikke gis en begrunnelse
 • Stipendkomiteens vedtak kan klages inn til Musikkforleggernes styre innen seks uker fra melding om avgjørelsen er kommet frem til søkeren (det er kun anledning til å klage på saksbehandlingen, ikke på skjønnsmessige vurderinger). Klagen sendes til Ingrid på ingrid@musikkforleggerne.no som tar klagen videre til styret.

Se tidligere tildelinger her

Endringer i forbindelse med COVID-19
Som følge av restriksjoner og endringer i feltet i forbindelse med utbruddet av COVID-19 ble det gjort noen endringer i retningslinjene som berører enkelte av stipendene. Prosjektstipend er ikke berørt av endringene.

1.Ad Hoc

Ad hoc-støtten ble høsten 2021 økt fra kr. 200 000 per semester til kr. 300 000. Maksimum utbetaling pr søknad ble i tillegg økt fra kr 30 000 til kr. 40 000. Disse endringene videreføres og gjelder til og med høstsemesteret 2022. Endringene skal evalueres etter ett år, desember 2022.

2. Reisestipend → Mindre prosjekter

Reisestipend ble omdøpt til Mindre prosjekter og det ble åpnet for å søke støtte til prosjekter som ikke er reiser på denne støtteordningen. Denne endringen videreføres selv om Musikkforleggerne mottar flere søknader om reise igjen, som følge av gjenåpningen av samfunnet. Grensen for tildeling er 15.000,- og prosjektene/reisene må gjennomføres innen 2 år. Det oppfordres til å søke om nyskapende og digitale prosjekter, men det er også åpent for å søke om reiser som tidligere

3. Tilbakebetaling/avlysning

Normalt sett skal stipend tilbakebetales i sin helhet om de ikke gjennomføres. Musikkforleggerne har innført at musikkforlagene får beholde stipender som er rammet av utsettelse og avlysninger som følge av restriksjoner pga. COVID-19. Midlene kan brukes til å dekke eventuelle tap forlagene har ved avlyste arrangementer. Dersom det er resterende midler igjen tilbakebetales disse. Rapport skal leveres som normalt med kommentar om avlysning pga. COVID-19.

Søkeren vil videre ha mulighet til å søke om friske midler til prosjektet/reisen når dette/denne i fremtiden kan gjennomføres. Ordningen må sees på kompensasjon fra Musikkforleggerne for disse tilfellene.