Støtteordninger

Retningslinjer som gjelder alle Musikkforleggernes stipender
Musikkforleggernes stipendmidler skal stimulere de norske musikkforlagsmiljøet som arbeider for norske opphavere. Stipendmidlene skal brukes til beste for norske musikkforlag slik at de befester og styrker sin posisjon i kultur-Norge. Stipendmidlene bør brukes for å profesjonalisere musikkforlagsmiljøet, samt være i tråd med Musikkforleggernes formålsparagraf (jfr. Musikkforleggernes vedtekter § 2.2).

Endringer i forbindelse med COVID-19
Som følge av restriksjoner og endringer i feltet i forbindelse med utbruddet av COVID-19 ble det gjort noen endringer som berører enkelte av stipendene. Prosjektstipend er ikke berørt av endringene. Treårsregelen for gjennomføring av prosjektet blir stående. Komiteen har anledning til å bruke skjønn, men det er ingen garanti for dette ved å søke for fjerde gang.

 1. Ad Hoc
  Maksimum tilskuddssum per søknad økes fra kr 20 000 til kr 40 000 (gjelder høstsemesteret 2021).
 2. Reisestipend → Mindre prosjekter
  Reisestipend blir til Mindre prosjekter og åpner for prosjekter som ikke er reiser. Grensen for tildeling er 15.000,- og prosjektet/reisen må gjennomføres innen 2 år. Det oppfordres til å søke om nyskapende og digitale prosjekter, men det er også åpent for å søke om reiser som tidligere.
 3. Tilbakebetaling/avlysning
  Normalt sett skal stipend tilbakebetales i sin helhet om de ikke kan gjennomføres, men nå har stipendkomiteen innfører at musikkforlagene får beholde stipendene dersom de er rammet av utsettelser og avlysninger pga. COVID-19. Dette kan brukes til å dekke eventuelle tap musikkforlagene har ved avlyste arrangementer. Dersom det er resterende midler igjen tilbakebetales disse, dette vurderes i hvert tilfelle. Rapport skal leveres som normalt med kommentar om avlysning pga COVID-19. Man vil videre ha mulighet til å søke om friske midler til prosjektet/reisen når dette/denne i fremtiden kan gjennomføres. Ordningen må sees på som Musikkforleggernes kompensasjon for disse tilfellene.

Oversikt over Musikkforleggernes stipender
Musikkforleggerne har per 2021 fire stipender med søknadsfrist 1. juni og 1. desember hvert år.

I tillegg ble støtteordningen Kreative tiltak opprettet i 2020. Denne har søknadsfrist fire ganger i året (1. februar, 1. mai, 1. august og 1. november), ettårsgrense for gjennomføring og øvre beløpsgrense på kr. 100 000. Stipendet har egne retningslinjer. Les mer om Kreative tiltak her

Hvem kan søke på Musikkforleggernes stipender?
Alle norske musikkforlag kan ske. Musikkforlaget behøver ikke være medlem i Musikkforleggerne for å motta Musikkforleggernes stipender. Musikkforlagene som søker må kunne oppfylle følgende kriterier:*

a. Musikkforlaget har forvaltningskontrakt med TONO
b. Musikkforlaget driver næringsmessig musikkforlagsvirksomhet
c. En enkelt opphaver kan ikke være rettighetshaver til mer enn 50 % av musikkforlagets verker som er registrert i TONO
d. Musikkforlaget må ha mottatt minimum en avregning fra TONO

For Såkornsstipend trenger ikke punktene ‘c’ og ‘d’ å oppfylles.
*Unntak kan gis etter søknad

Andre kriterier

 • Hvert musikkforlag kan søke på ett prosjektstipend og ett reisestipend per utdeling (juni og desember)
 • Musikkforlaget kan ikke sende inn flere søknader vedrørende samme prosjekt/reise til samme utdeling
 • Ad Hoc har en grense på én tildeling per musikkforlag per semester

Første semester: 1. januar – 31. mai
Andre semester: 1. juni – 31. desember

 • Det kan ikke søkes om støtte til det samme prosjektet mer enn tre år på rad
 • Musikkforleggerne oppfordrer til navngivelse og bruk av vår logo ved støtte av reiser/prosjekter der det er naturlig

Vurdering

 • Stipendkomiteen har anledning til å innhente tall fra TONO vedrørende fremføring- og/eller mekaniske (NCB) inntekter for å kunne måle aktivitetsnivået hos søkerne
 • Stipendkomiteen fastsetter størrelsen på stipendene ut fra tilgjengelige midler og antall søknader
 • Støtte gis ikke til reiser som allerede er gjennomført

Økonomiske rammer

 • Prosjekter og reiser skal ikke fullfinansieres
 • Det bevilges ikke generell driftsstøtte
 • Diett etter statens satser
 • Bevilget stipend utbetales i sin helhet etter at det er innvilget
 • Hvis prosjektet ikke blir gjennomført innen satt tidsrammen, må dette meldes til foreningen og betales tilbake**
 • Musikkforlaget kan ikke søke nytt stipend dersom man ikke har tilbakebetalt innvilgede beløp på prosjekter som ikke er gjennomført innenfor gyldig tidsfrist
 • Bevilgninger som ikke har blitt gjennomført, og dermed er tilbakebetalt, overføres til neste års stipendpott

**Se informasjon om unntak fra dette under “Endringer i forbindelse med COVID-19” øverst på siden.

Rapportering

 • Det skal leveres rapport og dokumentasjon av gjennomført prosjekt samt regnskap eller kopi av kvitteringer som dekker innvilget beløp, etter gjennomført prosjekt innenfor gyldig tidsramme
 • Administrasjonen i Musikkforleggerne sender ut en påminnelse til musikkforlagene det gjelder, 6 måneder før tidsfristen for gjennomført reise/prosjekt går ut

Klaging på avslag

 • Ved avslag gis det bare begrunnelse dersom reglene i punkt b) ikke oppfylles
 • Avslag på bakgrunn av skjønnsmessig vurdering skal ikke gis en begrunnelse
 • Stipendkomiteens vedtak kan klages inn til Musikkforleggernes styre innen seks uker fra melding om avgjørelsen er kommet frem til søkeren (det er kun anledning til å klage på saksbehandlingen, ikke på skjønnsmessige vurderinger). Klagen sendes til Ingrid på ingrid@musikkforleggerne.no som tar klagen videre til styret.

Se tidligere tildelinger her