Prosjektstipend

 

STIPENDETS FORMÅL:
Stipendmidlene er ment til å stimulere det norske musikkforlagsmiljøet som arbeider for norske opphavere slik at disse kan befeste og styrke sin posisjon i kultur-Norge.

HVEM KAN SØKE?
Alle musikkforlag kan søke, også de som ikke er medlem av Musikkforleggerne. Forlagene må kunne oppfylle følgende kriterier:

a. Musikkforlaget har forvaltningskontrakt med TONO.
b. Musikkforlaget driver næringsmessig musikkforlagsvirksomhet.
c. En enkelt opphavsmann kan ikke være rettighetshaver til mer enn 50 % av forlagets verker som er registrert i TONO. 
Unntak kan gis etter søknad.
d. Musikkforlaget må ha mottatt minimum en avregning fra TONO.

Generelle regler for alle stipend

Hvert forlag kan ved hver utdeling, to ganger i året, søke på ett prosjekt- og ett reisestipend. Forlaget kan ikke sende inn flere søknader vedrørende det samme prosjektet/reisen. Ad Hoc midler har en grense på en tildeling per forlag per periode, to ganger i året. Det kan ikke søkes om det samme prosjektet mer enn tre år på rad. Musikkforleggerne oppfordrer til navngivelse og bruk av vår logo ved støtte av reiser/prosjekter der det er naturlig.

Stipendkomiteen har anledning til å innhente tall fra TONO vedrørende fremføring- og/eller mekaniske (NCB) inntekter for å kunne måle aktivitetsnivået hos søkerne. Stipendkomiteen fastsetter størrelsen på stipendene ut fra tilgjengelige midler og antall søknader.

Prosjekter og reiser skal ikke helfinansieres, og det bevilges heller ikke generell driftsstøtte. Diett etter statens satser. Det skal leveres rapport og dokumentasjon av gjennomført prosjekt samt regnskap eller kopi av kvitteringer som dekker innvilget beløp, etter gjennomført prosjekt innenfor gyldig tidsramme. Administrasjonen i Musikkforleggerne sender ut en påminnelse til forlagene det gjelder, 6 måneder før tidsfristen for gjennomført reise/prosjekt går ut.

Bevilget stipend utbetales i sin helhet etter at det er innvilget. Hvis prosjektet ikke blir gjennomført innen satt tidsrammen, må dette meldes til foreningen og betales tilbake.

Forlaget kan ikke søke nytt stipend dersom man ikke har tilbakebetalt innvilgede beløp på prosjekter som ikke er gjennomført innenfor gyldig tidsfrist. Bevilgninger som ikke har blitt gjennomført, og dermed er tilbakebetalt, overføres til neste års stipendpott.

Ved avslag gis det bare begrunnelse reglene i punkt under «Hvem kan søke» ikke oppfylles. Avslag på bakgrunn av skjønnsmessig vurdering skal ikke gis en begrunnelse. Stipendkomiteens vedtak kan klages inn til Musikkforleggernes styre innen seks uker fra melding om avgjørelsen er kommet frem til søkeren. Det er kun anledning til å klage på saksbehandlingen, ikke på skjønnsmessige vurderinger.

Prosjektstipend

Tilskudd kan gis til alle typer forlagsprosjekter som f.eks.:

 • Produksjon og ferdigstillelse av demos.
 • Spesielle musikkforlagsrelaterte prosjekter som forlaget ellers ikke ville ha gjennomført grunnet høy risiko
 • Administrativ utstyrsstøtte for oppdatering av nødvendige utstyr.
 • Markedsføring
 • Eksport som tar sikte på å fremme norske forlag med norske opphavsmenn.
 • Låtskrivercamper
 • Workshops

Stipendstøtte til ulike prosjekter vil bli vurdert ut fra et helhetlig skjønn hvor man vektlegger følgende kriterier:

 • Aktivitetsnivå
 • Kreativitet
 • Nyskapning
 • Kvalitet

Det finnes ingen øvrig grense på søknadssum.

Prosjektstipend har en gyldighet på tre år etter at stipendet er innvilget.

Spørsmål angående søknadsskjema, stipend eller søknadsprosessen kan rettes til:
E-post: marita@musikkforleggerne.no

Neste søknadsfrist er fredag 29. november kl. 12.00.