Vedtekter

Vedtekter for foreningen Musikkforleggerne, Norsk Musikkforleggerforening, MF, stiftet 13.10.1936. Vedtektene er oppdatert  15.05.2019.

§ 1 Navn

 

Foreningens navn er Musikkforleggerne, men er registrert under Norsk Musikkforleggerforening, med forkortelse MF. Internasjonalt er foreningen kjent som Norwegian Music Publishers Association, forkortet Norwegian MPA.

Foreningens sete er i Oslo.

§ 2 Foreningens formål og virkemidler

§ 2.1 Foreningen 

Musikkforleggerne er en ideell og ikke-kommersiell forening for musikkforlag hjemmehørende i Norge og som har forvaltningskontrakt med TONO.

I disse vedtektene forstås musikkforlag som enhver fysisk eller juridisk person som har forlagsavtale med en eller flere opphavere.

Musikkforleggerne er medlem av den internasjonale musikkforleggerforeningen The International Confederation of Music Publishers (ICMP-CIEM).

§ 2.2 Formål 

Foreningens formål er:

a. å fremme medlemmenes rettigheter som musikkforlag, herunder å søke å utvide rettighets- og inntektsområdet for foreningens medlemmer.

b. å påtale, forfølge og motarbeide krenkelser eller forsøk på krenkelser av medlemmenes forlagsinteresser, både på generell basis eller etter fullmakt fra enkelt medlem.

c. å ivareta medlemmenes interesser overfor lovgivende myndigheter, offentlig forvaltning, opphavsrettsorganisasjoner, samt brukere (eller deres organisasjoner) av opphavsrettsbeskyttet materiale (for eksempel radio, presse, fjernsyn, media, fonogramproduksjon inkl. digitale utnyttelsesformer, internett, m.m.).

d. å fremme samarbeid mellom musikkforlag uansett størrelse, virksomhet og art.

e. å virke for å fremme medlemmenes generelle faglige kompetanse.

f. å innkassere, administrere og fordele fellesinntekter på vegne av medlemmene og etter fullmakt.

g. å representere medlemmene overfor ICMP-CIEM.

h. å fremme god forretningsskikk ut ifra foreningens etiske retningslinjer.

§ 2.3 Virksomhet

Foreningens virksomhet skal drives slik at den av omverdenen oppfattes som en heldekkende bransjeorganisasjon for musikkforlag, og at best mulig balanse tilstrebes mellom interessene for musikkforlag av forskjellig størrelse, virksomhet og art.

Foreningen kan forhandle avtaler for sine medlemmer med andre organisasjoner, herunder forvaltningsorganer på bransjetilknyttede områder. Avtalene må vedtas med 2/3 tilslutning på årsmøtet.  Det er anledning for enkeltmedlemmer å avstå.

§ 3 Juridisk person.

Musikkforleggerne er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4 Medlemmer

§ 4.1 Medlemskriterier 

Som medlem av Musikkforleggerne kan musikkforlag som tilfredsstiller følgende kriterier opptas:

a. musikkforlaget er registrert i foretaksregisteret i Brønnøysund og har forvaltningskontrakt med TONO. Mer enn ett forlag med samme registrering i foretaksregisteret kan ikke opptas som selvstendig medlem.

§ 4.2 Mediaindustrien

Musikkforlag med direkte eller indirekte eiermessige tilknytninger til andre selskaper innen musikk- og mediaindustrien kan opptas som medlem når betingelsene for øvrig aksepteres iht. disse vedtekter. Søkeren skal i så tilfelle gi en orientering om relasjonen til slik annen virksomhet, og positivt bekrefte at det ikke foreligger interessekonflikter.

§ 4.3 Søknad og opptak

Søknad om medlemskap skal sendes styret. Søknaden skal gi en beskrivelse av søkerens aktivitet, herunder konsern og eierforhold, og omfanget av virksomheten. Søknaden skal vedlegges firmaattest og kopi av forvaltningskontrakt med TONO. Opptak av nye medlemmer avgjøres og vedtas av styret. Et eventuelt avslag på søknad om medlemskap kan innklages for årsmøtet. Styret bestemmer hvilken medlemskategori medlemmene skal tilhøre. Styrets vedtak kan innklages for årsmøte. Medlemskap i foreningen anses som gyldig når innmeldingsgebyr er betalt.

§ 4.4 Opprettholdelse av medlemskap

For å opprettholde medlemskap, kreves det at betingelsene for opptak fortsatt er tilstede og medlemskontingenten er betalt. Medlemmet plikter å underrette styret straks en eller flere av betingelsene for opptak ikke lenger er tilstede. Forholdet skal fremlegges på førstkommende styremøte. Styret avgjør om medlemskapet skal opprettholdes.

§ 4.5 Medlemskategorier 

Medlemmene kategoriseres i 5 grupper (A, B, C, D og æresmedlem):

Med forlagsvirksomhet menes inntekter som genereres direkte fra forlagskontrakten (herunder fra TONO, NCB, Kopinor-vederlag, notesalg av egenproduksjon, synkronisering, trykklisensiering, musikkdramatikk, noteutleie, library music m.m.).  Foreningens innrapporteringsskjema skal benyttes.

G = Folketrygdens grunnbeløp.

Medlemsgruppe A omfatter musikkforlag hvor selskapets forlagsvirksomhet har en omsetning på over 5 G.

Medlemsgruppe B omfatter musikkforlag hvor selskapets forlagsvirksomhet har en omsetning på 2-5 G.

Medlemsgruppe C omfatter musikkforlag hvor selskapets forlagsvirksomhet har en omsetning på 0,5-2 G.

Medlemsgruppe D omfatter selskaper som er inaktive, nystartede forlag som ikke har mottatt en TONO avregning eller har en omsetning på under 0,5 G. Det omfatter også forlag som ikke oppfyller kravet om at minimum 2/3 av forlagets verker må være skapt av andre enn opphavere som er tilknyttet forlaget som eiere, ansatte eller lignende.

Et medlem kan kun tilhøre én medlemsgruppe.

Æresmedlem: Årsmøtet kan utnevne personer, som på grunn av særlig innsats for foreningen og musikkforleggerbransjen har gjort seg fortjent til æresmedlemskap i foreningen. Et æresmedlem har møte- og talerett på årsmøte, men ikke stemmerett.

Medlemmet blir registrert i foreningen med samme navn som de er registrert med i Tono.  Ved innmelding må forlaget fylle inn innrapporteringsskjema for plassering i riktig medlemskategori. Ved vedtektsendring i pkt. 4.5 må alle medlemsforlag levere inn nytt innrapporteringsskjema for plassering i ny medlemskategori. Ved ikke innlevert innrapporteringsskjema vil forlaget bli plassert i laveste medlemskategori, D.  Det er opp til forlaget selv å varsle grunnlag for endring av medlemskategori. I tillegg har styret anledning til å revurdere alle medlemmenes kategorier ved årsmøte hvert 5 år.  Regnskapstall som innrapporteres til foreningen ifm. medlemmets plassering i kategori, behandles konfidensielt innad i administrasjonen.

§5 Kontingent og innmeldingsgebyr

Kontingenten og innmeldingsgebyr fastsettes av årsmøtet.  Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter og kan ekskluderes som medlem i foreningen. Årsmøtet fatter vedtak om eventuell eksklusjon av medlem eller overføring til medlemsgruppe D jfr. § 4.

§6 Årsmøte

§ 6.1 Myndighet og avholdelse 

Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet som avholdes hvert år innen utgangen av mai måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene minst 1 uke før årsmøtet. Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter.

§ 6.2 Antall stemmer 

Medlemmene har stemmer utfra hvilken medlemsgruppe de tilhører:

Medlemsgruppe A: 4 stemmer

Medlemsgruppe B: 2 stemmer

Medlemsgruppe C: 1 stemme

Medlemsgruppe D: 0 stemmer

Stemmegivning kan skje ved skriftlig fullmakt. Ingen kan representere mer enn to – 2- medlemmer. For æresmedlemmer se § 4.5.

§ 6.3 Dagsorden 

Årsmøtet ledes av valgt ordstyrer. Ordstyrer behøver ikke være medlem av foreningen. Årsmøte velger referent og et medlem til å underskrive referatet. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på saklisten.

§ 6.4 Kopinor

Årsmøtet fastsetter instruks for forvaltning av Kopinor-midler. Endring av denne instruks følger reglene for vedtektsendring, jfr. § 13.

§7 Årsmøtets oppgaver 

Årsmøtet skal i denne rekkefølgen

 1. Behandle foreningens årsmelding
 2. Behandle foreningens regnskap i revidert stand
 3. Behandle innkomne forslag, herunder forslag til vedtektsendringer og klager på medlemskategori, samt orientering om nye medlemmer
 4. Opptelling av stemmeberettigede tilstede
 5. Vedta foreningens budsjett
 6. Fastsette kontingenter og gebyrer
 7. Fastsettelse og godkjennelse av honorarer:
 • a.Foreningens styre (styreleder, nestleder, styremedlemmer, evt. varamedlemmer og observatør)
 • b. Regnskapsfører,
 • c. Revisor,
 • d. Valgkomite,
 • e. Kontrollkomite,
 • f. Andre honorarer og lignende

 

8. Velge:

 • a. Leder og nestleder
 • b. Styremedlemmer, varamedlemmer og observatør
 • c. Revisor
 • d. Valgkomite
 • e. Kontrollkomite
 • f. Stipendkomite
 • g. Ta til etterretning styrets oppnevninger/valg av foreningens representanter til verv i organer og lignende hvor foreningen er representert.
 • h. Ta til etterretning Kontrollkomiteens rapport

§8 Stemmegivningen på årsmøtet

§ 8.1 Stemmegivning

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Ved stemmelikhet er det styreleder som gjør det avgjørende valg.

§ 8.2 Valgkomité 

Valgkomitéen skal bestå av tre personer hvor det skal være minst en representant fra hhv. seriøsmusikkforlagene og populærmusikkforlagene. Minst en av personene bør sitte utenfor styret. Valgkomitéen sitter i to år, hvor medlemmene er på valg vekselvis hvert andre år. Styret innstiller ny valgkomité til årsmøte.  Valgkomitéen skal innstille personer til styresammensetningen som blir lagt frem på årsmøtet. Enkeltpersoner kan innstille seg selv til et styreverv og alle innstillinger må leveres til valgkomitéen minst en måned før årsmøtet. I tillegg vil valgkomitéen komme med en innstilling til styret om representanter til verv i organer og lignende hvor foreningen er representert. Komitéen konstituerer seg selv og velger sin leder.

§ 8.3 Valg

Valg avgjøres med alminnelig flertall. Oppnås ikke tilstrekkelig flertall ved valg, fortsetter det sittende styre til nytt valg kan avholdes. Valg foregår skriftlig når det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemning, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemning. Stemmesedler som er blanke, eller inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene skal anses som ikke avgitt.

§ 9 Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller når minst en tredel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som ved ordinært årsmøte med minst 1 måneds varsel.

Kun saker som er angitt på dagsorden tas opp på ekstraordinært årsmøte.

§ 10 Styret

§ 10.1 Styrets sammensetning 

Foreningen ledes av et styre, som er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Foreningens styre velges av årsmøtet for to år av gangen.

Foreningens styre består av inntil seks, men minimum fire medlemmer; styreleder, nestleder og 2-4 styremedlemmer.

I tillegg kan det velges inntil 2 vara til styret fra medlemsgruppe A, B eller C. Vara er ikke personlige vara, men skal komme fra samme forlagssegment som det styremedlemmet det avløser. Vara har for øvrig møte- og talerett. Det kan velges en observatør til styret fra alle medlemsgrupper, fortrinnsvis fra medlemsgruppe C eller D. Observatør har møte- og talerett.

Til styret skal det velges representanter fra medlemsgruppe A, B eller C, hvor minimum 50 % av representantene skal være fra medlemsgruppe A. Det skal tilstrebes lik fordeling fra hhv. seriøsmusikkforlag og populærmusikkforlag. Styreleder skal tilhøre medlemsgruppe A eller B. Styreleder og nestleder kan ikke velges fra samme forlagsgruppe, og skal derfor representere både populær- og seriøsmusikkforlagene. Nestlederen fungerer i styrelederens fravær. Funksjonstiden for styre- og nestleder er 1 år, mens funksjonstiden pr. øvrig medlem er på to år, hvorav styremedlemmer, vara og observatør er på valg vekselvis hvert andre år. Dette er likevel ikke til hinder for at styreleder, nestleder, styremedlemmer, vara og observatør kan få endret sin posisjon innenfor styret, selv om de er midt i sin funksjonstid.

Et enkelt forlag kan ha maksimum èn – 1- styreplass. En forlagsgruppering (medlemsforlag med eiermessig tilknytning) kan ikke inneha et flertall i styret.

 

§ 10.2 Styrets arbeid 

Styret skal

a. Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser

b. Forvalte og føre kontroll med foreningens økonomi

c. Representere foreningen utad

d. velge representanter til verv i organer og lignende hvor foreningen er representert basert på innstillingen fra valgkomitéen.

e. Orientere Årsmøtet om sine valg/oppnevninger under foregående bokstav d.

f. Styret foreslår for årsmøtet representanter til Musikkforleggernes valgkomité

Foreningen tegnes av styrets leder eller to styremedlemmer i felleskap. Foreningens generalsekretær innehar prokura.  Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller når et flertall av styremedlemmene krever det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styrelederens stemme dobbelt.

Det enkelte styremedlem har taushetsplikt med hensyn til hva vedkommende måtte få kjennskap til av sensitive opplysninger av personlig, økonomisk eller bedriftsmessig art som vedkommende blir kjent med i løpet av deres funksjonstid.

 

§ 11 Kontrollkomité 

Kontrollkomitéen skal bestå av tre personer som velges av årsmøtet, hvor det skal være minst en representant fra hhv. seriøsmusikkforlagene og populærmusikkforlagene, samt en utenforstående som ikke har noen verv for foreningen. Medlemmene skal velges fra utenfor styret.  Komitéen konstituerer seg selv og velger sin leder. Det avholdes møter dersom ett komitémedlem krever det. For øvrig møtes komitéen etter behov. Det skal føres protokoll fra møtene. Komitéens oppgave er å vurdere om Musikkforleggerne og dens organer virker på en hensiktsmessig og betryggende måte i samsvar med lov og vedtekter, og plikter å avgi løpende uttalelser til styret og gi en skriftlig redegjørelse til årsmøtet.  Funksjonstiden er på to år, hvor medlemmene er på valg vekselvis hvert andre år.  Kontrollkomitéen fungerer som foreningens etiske råd ved behov. Kontrollkomiteen har taushetsplikt med hensyn til hva de måtte få kjennskap til av sensitive opplysninger av personlig, økonomisk eller bedriftsmessig art som komiteen blir kjent med.

§ 12 Inhabilitet

Medlemmer av foreningens organer kan ikke delta i behandlingen av en sak hvor det foreligger forhold som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet. Blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære en særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet må anses for å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.

Avgjørelsen av habilitetsspørsmålet treffes av behandlende organ, uten at vedkommende medlem deltar. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem varsles eller innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom dette kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

 

§ 13 Vedtektsendringer

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og det kreves ¾ flertall av de avgitte stemmer. Det kreves at ¾ av foreningens samlede stemmetall er representert på årsmøtet hvis ikke må beslutningen vedtas igjen på nytt ordinært eller ekstraordinært årsmøte med minst ¾ av de møtende medlemmers samlede stemmetall. Endringen trer i kraft umiddelbart.

 

§ 14 Opphør av medlemskap, utmeldelse, suspensjon og eksklusjon

Utmeldelse av foreningen skjer ved skriftlig varsel til styret. Utmeldelsen har øyeblikkelig virkning. Medlem som melder seg ut av foreningen får ikke tilbakebetalt innmeldingsgebyr, kontingent og eventuelle andre avgifter. Medlemmer som handler i strid med – eller opptrer illojalt i forhold til – foreningens vedtekter, avtaler eller interesser for øvrig, kan ekskluderes på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Tilsvarende kan gjelde hvis kriteriene for medlemskap i foreningen ikke lenger er tilstede (jmfr. § 4). Styret kan suspendere et medlem som er foreslått ekskludert frem til årsmøtet som skal behandle spørsmålet om eksklusjon. Vedtak om eksklusjon krever minst ¾ flertall av de avgitte stemmer. Eksklusjon har øyeblikkelig virkning.

§ 15 Tvister

Tvister mellom foreningen og medlemmene skal primært søkes løst ved forhandlinger mellom partene ved hjelp av foreningens etiske råd.  Dersom forhandlingene ikke fører frem, og dersom partene er enige om det, kan partene i fellesskap oppnevne en nøytral oppmann. Oppmannen, som fortrinnsvis skal være advokat, avgjør hvordan saken skal behandles, og tar den opp til avgjørelse når den finnes tilstrekkelig belyst. Hensikten med denne ordningen er å gjøre det mulig å løse eventuelle tvister hurtig og rimelig. Hvis en eller begge parter er uvillige til å bøye seg for oppmannens avgjørelse, skal tvisten avgjøres ved voldgift, jf. lov om voldgift av 14. mai 2004 nr. 25 med senere endringer. Partene har taushetsplikt mht. voldgiftsavgjørelsen.

§ 16 Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med tilslutning fra alle medlemmer i kategori A innkalles til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje, må vedtaket her gjentas med 4/5 flertall av foreningens samlede stemmetall. Samme årsmøte bestemmer hvorledes foreningens eventuelle midler ved opphør skal disponeres. Årsmøtet bestemmer også hvordan foreningens rettigheter og forpliktelser skal ivaretas. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.