Nyheter

Sammen med våre allierte i Nopa, NKF og Tono har vi lest regjeringens forslag til det nye Kulturbudsjettet med lupe, og sendt inn vårt høringsinnspill til Kulturdepartementet vedrørende «Forskrift om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19». Les høringsinnspillet om Post 77 her:

Post 77: ”Stimuleringsmidler til kultur, frivillighet og idrett ifb. covid-19”

Opphaverne (komponistene og sangtekstforfatterne) og deres bransjerepresentant musikkforlaget danner grunnlaget for hele konsertøkonomien, men har så langt ikke vært omfattet av kompensasjonsordninger for avlyste konserter. Tvert imot har rettighetshaverne vært eksplisitt utelatt fra eksisterende ordninger. Nå fases kompensasjonsordninger ut til fordel for en stimuleringsordning – uten at det er gitt bevilgninger for å kompensere for rettighetshavernes inntektstap direkte forårsaket av regjeringens covid-19 tiltak.

Tono har i oktober beregnet tapene på opphaversiden for avlyste konserter fra mars 2020 og frem til nå, og kommet frem til en nedgang for perioden på 60 til 65% sammenlignet med samme periode i 2019 (mellom 35 og 40 millioner i 2020 mot ca. 100 millioner i 2019)

Det er i seg selv pussig å kalle opphaverne for underleverandører til konsertarrangørene og konsertøkonomien all den tid de er grunnleggende premissleverandører for denne økonomiens eksistens. Det er derfor med undring vi har observert – og måttet akseptere – at opphavere og deres musikkforlag så langt ikke har vært omfattet av regjeringens kompensasjonsordninger til arrangører og deres underleverandører ved avlyste og utsatte konserter.

Norske musikkforlag og våre opphavere har ikke bare tapt på avlyste konserter. I tillegg kommer tap på det som kalles ’bakgrunnsmusikk’-området gjennom nedstengning av kafeer, treningssentre, klubber, restauranter osv. der musikk brukes og betales for. Videre for avlyste og utsatte produksjoner innen film, TV, og andre audiovisuelle produksjoner, samt det meste innen det som kalles ’store rettigheter’ – opera, ballett, teater og revy.

Det har selvfølgelig også vært et dramatisk fall av inntekter på salg av noter til korps, kor og orkesterverk.

For bestillingsverk til audiovisuelle produksjoner, festivaler, og på feltet store rettigheter, samt for salg og lisensiering av noter og partiturer har vi og våre opphavere hatt direkte tap nå i 2020. Men på konsert- og bakgrunnsmusikk-området kommer tapene i form av uteblivende avregninger utover i 2021. Summen av dette vil være dramatisk for en sektor som hadde en solid vekst før covid-19 krisen inntraff (ref. økningen i TONOs omsetning de siste årene).

Med tanke på regjeringens pågående arbeid med en ny internasjonal strategi for kulturpolitikken – med fokus på eksport – er det paradoksalt at den delen av musikk-Norge som ligger til grunn for verdiskapningen og som i det hele tatt gjør et mål om økt eksport relevant – nemlig rettighetshaverne – er uteglemt.

Til tross for at ordningen ikke vil kompensere for tap utenfor TONOs forvaltningsområde (som beskrevet over) stiller Musikkforleggerne seg som et minimum – bak TONOs forslag:

”TONO vil kunne fastslå størrelsen på det endelige tapet når det gjøres opp regnskap over nyttår. TONO foreslår at Kulturdepartementet yter en ekstrabevilgning tilsvarende dette konkrete inntektstapet for 2020, og at disse midlene øremerkes konsertavregninger til TONOs medlemmer, og at vi avregner på bakgrunn av historiske data fra de siste tre år. Det er vår klare mening at ingen andre støtteordninger til opphaverne vil treffe like godt som dette.”

Som TONO støtter Musikkforleggerne stimuleringsordningen

Kompensasjonsordningen skal nå fases ut til fordel for en stimuleringsordning som skal bidra til at det kan gjennomføres bærekraftige konserter. Dette er Musikkforleggerne selvfølgelig positive til. Vi gleder oss også over at Stortingsproposisjon 142 S erkjenner at «Rettighetshavere, for eksempel komponister (…) vil i stor grad falle utenfor en ordning rettet mot arrangører».

Denne erkjennelsen vil kunne lede til overordnede rammer for stimuleringsordningen som kan avhjelpe på konsertområdet – vel og merke for tiden fremover:

«Det kan gis tilskudd til gjennomføring av offentlige kulturarrangement der ordinært billettsalg og andre inntekter fra arrangementet som følge av publikumsbegrensninger ikke vil gi et tilstrekkelig inntektsgrunnlag for gjennomføring av arrangementet». Videre leser vi: «Det forutsettes at søker/ arrangør honorerer involverte underleverandører og rettighetshavere i samsvar med ordinære inngåtte avtaler.»

Dette betyr at TONO på vegne av sine rettighetshavere i tiden fremover vil kunne fakturere landets konsertarrangører på ordinært vis med bakgrunn i denne totaløkonomien: Billettinntekter + støtte, på et forhåpentlig bærekraftig nivå til covid-19 tiltakene kan avsluttes.

– Kai Robøle, styreleder Musikkforleggerne

So, what do you think ?