Kreative tiltak

Midlene i «Kreative tiltak» skal gå til kreative prosjekter som kommer norske musikkforlag og/eller norske opphavere til gode, og som stimulerer til aktivitet og produksjon av ny musikk. Kreative tiltak skiller seg fra Musikkforleggernes stipendordning, og det er derfor åpnet for at det ikke bare er musikkforlag som kan søke midlene.

De som søker Kreative tiltak må ha et konkret prosjekt som inneholder en tydelig prosjektbeskrivelse.

Musikkforleggernes styre behandler søknadene ved hvert styremøte, og fristen for å søke er en uke før hvert styremøte. Hvis man ønsker raskere behandling av søknad kan man spesifisere dette, og det kan være mulig for styret å behandle søknad pr. e-post. Datoene for styremøtene annonseres i januar/august hvert år og kommuniseres utad sammen med informasjon om støtte i de sosiale mediene og nettsiden til Musikkforleggerne.

Budsjett må vedlegges søknad, der det kreves en egeninvestering, enten økonomisk eller i form av arbeidsinnsats. Ved ferdigstilt prosjekt må det leveres en rapport med regnskap, og det er en forutsetning for støtte at Musikkforleggerne synliggjøres gjennom bruk av logo og navn. Musikkforleggerne ønsker dessuten at vår kommunikasjonsansvarlig har dialog med de som mottar støtte for å synliggjøre Kreative tiltak i egne kanaler underveis, der det passer seg/er ønskelig.

Merk at tildelingen ikke gis til kun et enkelt musikkforlag for «egen nytte», da disse skal omfattes av Musikkforleggernes stipendordninger. Frist for gjennomføring av prosjektet er 3 år. En søker kan søke på flere prosjekter.

Øvre søknadsgrense: Kr. 100 000

Kriterier for søknad:

  • Prosjektbeskrivelse som viser at mer enn én opphaver vil ha nytte av midlene
  • Levere budsjett
  • Musikkforleggerne synliggjøres gjennom bruk av logo og navn
  • Levere rapport og regnskap etter ferdigstilt prosjekt

Første frist for levering av søknad er nå ute. Neste styremøte vil holdes i januar 2021. Vi oppdaterer med nøyaktig dato når denne er satt. 

Søknadsskjema Kreative tiltak

  • Prosjektbeskrivelsen skal inneholde: hva søker konkret skal gjøre – prosjektets formål og bakgrunn (hva prosjektet går ut på, hvorfor det blir gjort og hva man ønsker å få ut av det) – Hvordan skal det gjennomføres, og hvilke ressurser trenger man (kunstnerisk, faglig, teknisk, økonomisk o.l) en må også vise at mer enn én opphaver vil ha nytte av midlene.