FAQ

 • +1. Hva er et musikkforlag?


  Komponistens og tekstforfatterens kreative og administrative samarbeidspartner for å få mangfoldiggjort og fremført melodier og tekster (verket).

 • +2. Hva kan et musikkforlag gjøre for meg?


  Presentere dine verk for artister, produsenter og plateselskap, være med på produksjon av demoer og plater og promotere verkene i Norge og i utlandet. Utgi noter og tekster og bidra til at verkene blir fremført. Medvirke til å beskytte mot, og overvåke ulovlig bruk av verket, samt stå for den økonomiske administrasjon.

 • +3. Hva forventer musikkforlaget av meg?

  Musikkforlaget forutsetter at dere samarbeider om en profesjonell utbredelse av verkene. De fleste avtaler vil inneholde en klausul om hva dere ved inngåelse har blitt enige om.

 • +4. Hva koster det?

  For å finansiere forlagets arbeide med spredning og forvaltning av verkene, går en del av inntektene fra f.eks. framføring, konserter o.l., og fra plater o.l. til musikkforlaget. Denne andel er fastsatt i TONO’s fordelingsplan. For andre inntekter enn de nevnt her over, avtaler partene seg imellom.

 • +5. Hvor lenge er verkene forlagt?

  I en normalavtale forvaltes verkene av musikkforlaget så lenge disse er lovmessig beskyttet.

 • +6. Kan jeg si den opp?

  Såfremt begge parter oppfyller sine forpliktelser iht. til den inngåtte avtalen, gjelder denne i hele avtaleperioden.

 • +7. Hvilke rettigheter gir jeg fra meg?

  Du overlater den økonomiske og kreative forvaltning av verkene til forlaget.

 • +8. Hvordan blir inntektene fra verkene utbetalt?

  Inntekter fra platesalg, fremføring, film m.m. avregnes via TONO. Din andel vil bli avregnet direkte til deg. Notetrykk, tekster og andre inntekter vil bli avregnet fra musikkforlaget iht. de vilkår dere har blitt enige om i kontrakten.

 • +9. Hvorfor tar det så lang tid før man får avregning?

  Da det er et komplisert arbeidet å innkassere og fordele inntektene tar det en viss tid. For framføring av verkene (konserter, radiospilling, TV o.l.) avregnes inntektene det påfølgende kalenderår. Inntekter fra platesalg o.l., avregnes halvårs perioden etter salget. For inntekter som musikkforlagene selv innkasserer gjøres det som regel avregninger årlig.

 • +10. Behøver jeg å være medlem av TONO hvis jeg har en forlagsavtale?

  Alle land har et vederlagbyrå som TONO. Det kreves at du er medlem av et slikt byrå. Bor og arbeider du i Norge bør du være TONO medlem for at TONO på dine vegne kan innkassere for bruk og salg av dine verker. (Jfr. Pkt. 9)

 • +11. Hva med inntekter fra utlandet?

  Inntekter fra utlandet havner tilslutt hos TONO eller musikkforlaget og blir avregnet på vanlig måte.

 • +12. Kan musikkforlaget hjelpe meg med å få utgitt verkene mine i utlandet?

  Ja. Et musikkforlag har som regel et stort nettverk i utlandet.

 • +13. Hva er print?

  Print (eller trykk) betegner alt som har med fremstilling og utgivelse av noter og tekster i trykt eller digital grafisk form å gjøre.

 • +14. Hvilke fordeler er det ved å få utgitt verkene på noter?

  Økt spredning og tilgjengelighet gjør det mulig for andre å spille verket, som igjen kan gi større utnyttelse og mere inntekter.

 • +15. Kan hvem som helst trykke mine noter og tekster?

  Nei. Du kan overdra denne retten til musikkforlaget. En av de viktigste oppgavene musikkforlaget ditt har, er å påse at all trykking blir godkjent og betalt for.

 • +16. Finnes det regler for bruk av melodier på Internett?

  Melodier og tekster kan heller ikke publiseres på nettet uten avtale med rettighetshaverne. Verket har den samme beskyttelse som i andre medier, men foreløpig er lite av dette avtaleregulert.

 • +17. Kan musikkforlaget ivareta mine interesser på Internett?

  Musikkforlagenes interesseorganisasjon (Musikkforleggerne) arbeider aktivt for å komme frem til gode løsninger for forvaltning av musikk på nettet. Musikkforlaget vil derfor til enhver tid være oppdatert på den gjeldende praksis og være den beste garanti for dine interesser.

 • +18. Må jeg være representert av et musikkforlag for at alle mine rettigheter skal bli ivaretatt?

  Ja, vi mener at et musikkforlag vil være den beste garantist for komponisten og tekstforfatteren. Et musikkforlag kan betraktes som en andelshaver i dine verk og vil derfor, også av egeninteresse sørge for at verkene blir fulgt opp. Det er et komplisert og ressurskrevende arbeid som er vanskelig og meget tidkrevende å gjøre alene.

 • +19. Kan jeg komponere sammen med andre som ikke har en avtale med det samme musikkforlaget som meg?

  Ja, men du må sørge for at du har en klar avtale om fordeling av verket med de andre medkomponister/evt. medtekstforfattere.

 • +20. Hvordan velger jeg det beste musikkforlaget for meg?

  Musikkforlagene har forskjellig kompetanse og arbeidsområder. Definer dine behov og undersøk hvilke musikkforlag som kan gjøre en god jobb for deg.