Photo by Michael Maasen on Unsplash

Tros- og livssynssamfunn

Informasjonen du får her, baserer seg på Åndsverksloven og avtaler mellom Kopinor og TONO med forskjellige organisasjoner.

Viktig å vite for tros- og livssynssamfunn

I dag finnes musikk og noter overalt på nettet, og det er lett å gå seg vill i hva som er lov og ikke. Mange kjenner til de grunnleggende reglene vi nevner her. Andre er kanskje ikke helt klar over dem, og det kan til slutt gå ut over dem som har skapt musikken. TONO og Kopinor krever inn vederlag for bruk av musikk, og utbetaler det til dem som har skapt musikken, slik at de kan fortsette å skape ny musikk!

1) Kopiering og fildeling

Kopinor-avtalen gir tros- og livssynssamfunn rett til å kopiere en del, men avtalen har sine klare begrensinger. Kopiering og publisering av musikk og noter forekommer dessverre også utenfor de avtalene som er inngått med Kopinor.

Har dere avtale med Kopinor? Da kan dere bruke musikk og noter på følgende måter:

Notekopiering

  • Dere kan kopiere maks 15 prosent fra en enkelt bok eller lignende publikasjon. Dette gjelder også for salme- og sangbøker med eller uten noter.
  • Dere kan kopiere maks 15 prosent fra enkeltnoter og notesamlinger, men maks 10 sider av hver enkelt publikasjon.
  • Dere kan lage arbeidskopier og enkelte eksemplarer av noter for fremføring i forbindelse med gudstjenester og andre kirkelige handlinger til bruk av kantor/organist, solist, kor, orkestre og lignende ensembler. Forutsetningen er at dere ikke kopierer istedenfor å kjøpe eller leie notene når de er alminnelig tilgjengelige for kjøp og/eller leie og det ellers ville være naturlig å anskaffe dem.
  • Det er også en forutsetning at kor, orkestre og lignende ensembler fremstiller arbeidskopier fra sine egne originalnoter, og at de har kjøpt hele originale notesett eller originalnoter til samtlige utøvere i ensemblet, så fremt notene er alminnelig tilgjengelige for kjøp.

Arkivering

  • Dere kan lagre notekopiene i deres eget arkiv, også digitalt.
  • Dersom dere gir eller selger originalnotene til andre, må dere slette eller kaste de arkiverte kopiene.

All annen kopiering eller deling av noter faller utenfor avtalen og er derfor ikke lovlig. Avtalen innebærer også at tros- eller livssynssamfunnet skal sørge for at ingen kopierer fra eksemplar som er ulovlig lagt ut på internett.

Husk å navngi opphaveren/opphaverne og angi hvor musikken er hentet fra.

Har dere spørsmål?

Dere må altså ha avtale med Kopinor for at dere skal kunne bruke musikk og noter som nevnt ovenfor i privatskoler, barnehager, voksenopplæringen med flere. Ta kontakt med Kopinor hvis dere lurer på noe.

Hvilke begrensninger gjelder?

Avtalen gir ikke rett til kopiering som har preg av å være en forlagsmessig fremstilling. Fremstilling av sanghefter og bruk av kopier i publikasjoner som fremstår som selvstendige produkter med eget navn, egen redaktør osv. (f.eks. menighetsblad), vil alltid være forlagsmessig.

Det er ikke tillatt å kopiere til bruk spesielt for organisert kor-, ensemble- og orkestervirksomhet og lignende som ikke er en del av tros- eller livssynssamfunnets virksomhet. Hvis dere driver organisert virksomhet av denne typen, må dere inngå en egen avtale med Kopinor eller med rettighetshaverne direkte.

Åpen eller offentlig fildeling er ikke tillatt

Det er ikke tillatt å dele opphavsrettslig beskyttet materiale åpent, verken etter Kopinor-avtalen eller åndsverkloven. Dette gjelder blant annet deling via Facebook, Docplayer, Twitter og hjemmesider.

Å dele filer offentlig via Google Drive, Dropbox, iCloud og lignende er ikke tillatt. Du kan heller ikke dele filer via meldinger, chat, Facebook-grupper, intranett eller mail utenfor din private krets, med mindre du har tillatelse fra rettighetshaveren eller avtale med Kopinor.

Kopinoravtale for kirker og trossamfunn

Notebutikker

2) Arrangering

Sjekk om du trenger samtykke

Det er tillatt å arrangere musikk og offentlig fremføre denne dersom opphaveren til originalverket har vært død i mer enn 70 år. Ønsker du å arrangere og fremføre musikk av en opphaver som ikke har vært død i mer enn 70 år, må du ha samtykke fra den som har rettighetene.

Rettighetshaveren kan være den opprinnelige komponisten/tekstforfatteren, arvinger eller et musikkforlag. TONO kan hjelpe med å få kontakt med rettighetshaveren. Du kan også la et musikkforlag klarere dette for deg – da som regel mot betaling.

Se også egen artikkel om arrangering av musikkverk.

(Photo by John Moeses Bauan on Unsplash)

3) Fremføring

TONO forvalter retten til offentlig fremføring av beskyttede musikkverk og samler inn vederlag for dette på vegne av sine medlemmer, det vil si komponister, arrangører, tekstforfattere, oversettere og musikkforlag. TONO betaler vederlaget videre til medlemmene når musikk fremføres. Ordningen er blant annet med på å sikre at komponister som skriver ny musikk, får mulighet til å fortsette med dette. Derfor er det viktig at dere alltid rapporterer inn når dere har hatt en konsert, slik at utbetalingen av vederlag til opphaverne blir så korrekt som mulig.

Sjekk at dere har en TONO-avtale

Skal dere fremføre musikkverk offentlig, må dere ha en avtale med TONO. Mange tros- og livssynssamfunn har gode avtaler med TONO gjennom sine paraplyorganisasjoner. Avtalene innebærer at de ikke betaler vederlag til TONO selv, men at dette gjøres gjennom organisasjonen.

Når dere opptrer på oppdrag fra andre, er det oppdragsgiveren som skal ha avtale og betale vederlag.

Er dere tilknyttet en rammeavtale?

KA har en rammeavtale med TONO. Om dere ikke er tilknyttet denne avtalen, må dere inngå en egen avtale direkte med TONO. Dere kan også innhente tillatelse og betale vederlag ved all fremføring av beskyttede musikkverk. Les mer her.

Send inn TONO-rapport

Når dere har et arrangement der dere fremfører musikkverk offentlig, plikter dere å rapportere til TONO etterpå. Det gjør dere ved å sende inn en TONO-rapport over all musikken som er blitt fremført på arrangementet. Rapportene sikrer at vederlagene blir riktig fordelt til opphaverne, og sørger for at de kan fortsette med å skape ny musikk.

Som nevnt ovenfor er det oppdragsgiveren som skal ha TONO-avtale og betale vederlag når dere opptrer på oppdrag for andre. Det er likevel en god vane å alltid rapportere til TONO uansett om dere står som arrangør selv eller ikke. Da kan dere være sikre på at vederlagene faktisk havner hos dem som har laget musikken dere har fremført. Husk å oppgi navnet på arrangøren i rapporten.

Rapportskjemaet finner dere her.

Ingen regel uten unntak

Det finnes noen unntak i de avtalene organisasjonene har inngått med TONO.

Mange har gode avtaler med TONO gjennom sine organisasjoner. Dette innebærer at de ikke betaler vederlag selv, men at dette heller gjøres gjennom organisasjonen

Avtalen gjelder ikke for musikaler og revyer og for lydfesting, så les avtalen for deres organisasjon nøye. Er dere usikre, så sjekk med organisasjonen hva som gjelder.

Ved gudstjenester, messer, kirkelige handlinger o.l. så finnes det fritak vederlag (og 40 i Åndsverksloven). Da TONO mottar vederlag fra staten for dette område, så bør det rapporteres hva som brukes også ved disse anledning. På den måten får rettighetshaver vederlag for fremføring. Skal dere fremføre musikkverk offentlig ved konsert, musikkandakt o.l, må dere ha en avtale med TONO. Mange tros- og livssynssamfunn har gode avtaler med TONO gjennom sine paraplyorganisasjoner. Avtalene innebærer at de ikke betaler vederlag til TONO selv, men at dette gjøres gjennom organisasjonen.

Når dere opptrer på oppdrag fra andre, er det oppdragsgiveren som skal ha avtale og betale vederlag.

Comments are closed.