Kor

Korsang skaper glede for flere hundre tusen mennesker i Norge!

Tre huskeregler for ditt kor

Opphavere og rettighetshavere til musikk har i store utfordringer i en verden hvor musikk og noter finnes overalt på nett og i sosiale medier. Mange av dere kjenner til de tre helt grunnleggende ting vi nevner her, og forholder dere til disse. Andre er kanskje ikke fullt så klar over dette. Derfor disse tre huskereglene:

1) Kopiering og fildeling

Kopiering og publisering av musikk og noter forekommer dessverre i stor grad uten samtykke fra rettighetshaver og utenfor inngåtte avtaler med Kopinor.

De som har avtale med Kopinor, og har originalnoter til hele koret kan bruke musikk og noter på følgende måte:

Arbeidskopier:

  • fra egne originalnoter – koret må ha originaler til samtlige medlemmer.
  • dersom originaler ikke er i handelen kan koret  fremstille kopier forutsatt at koret har forsikret seg om at notene faktisk ikke kan kjøpes.
  • fotokopier og digitale kopier til enkeltutøvere i forbindelse med prøvesang etc. (distribuert per e-post eller i lukket nett)

Annen notekopiering:

  • fra noter for andre besetninger enn kor: 15 %, maks 10 sider av en enkelt publikasjon.
  • fra notesamlinger arrangert for kor på mer enn 16 sider: 15 %, maks 10 sider, forutsatt at det aktuelle musikkverket ikke er tilgjengelig som særtrykk

Arkivering:

  • lagre notekopiene i arkiv, også digitalt
  • hvis originalnoter selges må arkiverte kopier fjernes

All annen kopiering/deling er ikke omfattet av avtalen og derfor ikke lovlig.

Husk at du må ha avtale med Kopinor for å bruke slike verk som nevnt ovenfor. Ta kontakt med din kororganisasjon eller direkte med Kopinor for mer informasjon.

https://www.kopinor.no/artikler/kopinor-avtaler-for-kor-og-sangerorganisasjoner

Åpen deling av opphavsrettslig beskyttet materiale er ikke tillatt verken etter Kopinoravtalen eller Åndsverkloven. Dette gjelder b.l.a. deling på Facebook, Instagram, Twitter, nettsider o.a. Deling via PM eller mail utenfor din private krets eller i en annen arbeidssituasjon enn som nevnt over er heller ikke tillatt.

2) Arrangering

Photo by David Beale on Unsplash

Det er tillatt å arrangere og offentlig fremføre musikk hvor opphaver til originalverket har vært død mer enn 70 år. Ønsker du å arrangere og offentlig fremføre musikk av opphavere som ikke har vært døde mer enn 70 år, må du ha samtykke fra den som sitter på rettighetene.

Dette kan være den opprinnelige komponisten/tekstforfatteren, arvinger eller et musikkforlag. TONO kan hjelpe med å få kontakt med rettighetshaver. Du kan også la et musikkforlag klarere dette for deg – da mot et vederlag.

3) TONO-rapport

Skal du fremføre musikkverk offentlig, må du melde dette til TONO. TONO forvalter retten til offentlig fremføring og samler inn vederlag for dette på vegne av sine medlemmer, dvs. komponister, arrangører, tekstforfattere, oversettere og musikkforlag.

Du melder fra til TONO ved å sende en musikkrapport for all musikken som er fremført. Mange kor har gode avtaler med TONO gjennom sine organisasjoner. Dette innebærer at koret ikke betaler vederlag selv, men at dette heller gjøres gjennom organisasjonen. Det finnes unntak, for eksempel  dersom billettinntektene for arrangementet overstiger 50 000 kroner. Korene har uansett en rapportplikt ovenfor TONO, for å sikre at vederlagene blir riktig fordelt til rettighetshaverne. For de kor som ikke er medlemmer av en kororganisasjon ligger betalingsplikten på koret.

Rapportskjema finner du her: https://www.tono.no/kunder/konsert-event/

Det er stor fordel om du rapporterer alle konserter koret deltar på. Er ikke koret selv arrangør, så husk å oppgi arrangøren i skjemaet.

Comments are closed.